I Algemene Gebruiksvoorwaarden

distibutorswanted.eu is een handelsnaam van B2B Wanted B.V.

1. Welkom bij distibutorswanted.eu!

Welkom bij www.distibutorswanted.eu en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 1 september 2017 van toepassing op ieder gebruik van de website distibutorswanted.eu (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door B2B Wanted B.V. worden aangeboden en op alle overeenkomsten die B2B Wanted B.V. aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. B2B Wanted B.V. raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. B2B Wanted B.V. kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Bescherming van uw privacy

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

3. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 bedrijfspaginas of 100 hyperlinks naar bedrijfspaginas. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een bedrijfspagina plaatsen op de Website ("Bedrijfs") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Bedrijfs te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met bedrijfspagina's rust het databankrecht van B2B Wanted B.V.. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met bedrijfspagina's op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met bedrijfspaginas herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar bedrijfspaginas op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van B2B Wanted B.V. is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Tenzij B2B Wanted B.V. daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om bedrijfspaginas op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats bedrijfspagina’ knop.

Het is niet toegestaan om bedrijfspaginas namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij B2B Wanted B.V. daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

4. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor het melden van illegale en inbreuk makende bedrijfspaginas, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u dit aan ons te melden, zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons Contactformulier .

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. B2B Wanted B.V. kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. B2B Wanted B.V. kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van B2B Wanted B.V. of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het beperkt kunnen plaatsen van bedrijfspaginas of reacties; en/of
b. B2B Wanted B.V. kan een of meerdere bedrijfspaginas van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Voor voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden zie Regels voor het plaatsen van bedrijfspaginas

B2B Wanted B.V. kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan B2B Wanted B.V. binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons Privacybeleid .

5. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

6. Beperking aansprakelijkheid B2B Wanted B.V.

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van B2B Wanted B.V.;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de Website;
(iv) afname van diensten van derden; of
(v) wijzigingen in de diensten van B2B Wanted B.V. of wijzigingen in of op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan B2B Wanted B.V. heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 720, al naar gelang wat hoger is.

7. Wijzigingen van de diensten en de Website

B2B Wanted B.V. kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

8. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). B2B Wanted B.V. heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

9. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van B2B Wanted B.V. kunt u indienen door middel van het contactformulier . Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

12. Overige bepalingen

B2B Wanted B.V. B.V. is gevestigd aan Beatrixpark 22, 7101 BN te Winterswijk. B2B Wanted B.V. heeft telefoonnummer 0543-216410, BTW nummer NL 8223 96877 B01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09221320.
B2B Wanted B.V. kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. B2B Wanted B.V. zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van B2B Wanted B.V. gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door B2B Wanted B.V. zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan B2B Wanted B.V. (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige bedrijfspaginas) kunnen worden gericht aan B2B Wanted B.V.. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen B2B Wanted B.V. en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van B2B Wanted B.V. en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

II Regels voor het plaatsen van bedrijfspagina’s

1. B2B Wanted B.V. is een bedrijfspagina platform

B2B Wanted B.V. is een platform waar een Bedrijfspagina-plaatser een bedrijfspagina kan plaatsen en een Gebruiker deze bedrijfspagina kan bekijken.

B2B Wanted B.V. is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Bedrijfspagina-plaatser en een Gebruiker tot stand komt. Bedrijfspagina-plaatsers en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een bedrijfspagina op de Website

2.1 bedrijfspaginas die door een Bedrijfspagina-plaatser op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.
2.2 Het opmaken van een bedrijfspagina:
a.Titels en teksten van bedrijfspaginas mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.
2.3 bedrijfspagina inhoud die niet is toegestaan:
a. De titel en de tekst van de bedrijfspagina mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het bedrijf/producten juist en helder te beschrijven.
b. Een bedrijfspagina mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten
Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.

Zowel Bedrijfspagina-plaatser als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op bedrijfspagina’s. Bedrijfspagina-plaatsers en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder.

2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden
a. Het is niet toegestaan om een product in een bedrijfspagina op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat

(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;
(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of
(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.
b. In de titel en tekst van de bedrijfspagina mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de bedrijfspagina wordt aangeboden of gevraagd.

c. In de titel of de tekst van de bedrijfspagina mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de bedrijfspagina worden aangeboden is niet toegestaan.

d. Het is niet toegestaan een disclaimer in de bedrijfspagina op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de bedrijfspagina wordt aangeboden. Bedrijfs dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op B2B Wanted B.V..

3. Het plaatsen van een bedrijfspagina

3.1. Mijn B2B Wanted B.V.
Een Bedrijfspagina-plaatser plaatst zijn bedrijfspagina via de knop 'plaats bedrijfspagina' op de Website. Voordat een Bedrijf een bedrijfspagina kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.
Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een naam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van bedrijfspaginas.

3.2. Totstandkoming bedrijfspagina overeenkomst tussen B2B Wanted B.V. en Bedrijfspagina-plaatser
a.De overeenkomst gaat in op het moment dat u de ingevoerde gegevens heeft gecontroleerd en bevestigd
b. B2B Wanted B.V. bewaart alle gegevens van iedere bedrijfspaginaovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de bedrijfspagina. Daarna zullen wij de gegevens van de bedrijfspaginaovereenkomst bewaren zoals is beschreven in ons Privacybeleid. Door middel van het contactformulier kan de Bedrijf binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de bedrijfspagina is geplaatst en onder vermelding van het bedrijfspaginanummer deze gegevens opvragen.

4. Wij geven geen garanties

4.1. Bedrijfspagina-plaatsers en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een bedrijfspagina op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de bedrijfspagina, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Bedrijfs om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. B2B Wanted B.V. geeft daarover geen garantie.

4.2. B2B Wanted B.V. kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Bedrijfs op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

5. Vrijwaring dienst bedrijfspaginas en beperking aansprakelijkheid B2B Wanted B.V.

5.1. Iedere Gebruiker vrijwaart B2B Wanted B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een bedrijfspagina, (ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en (iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en (iv) het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) bedrijfspagina en/of het geleverde product.

5.2. De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van B2B Wanted B.V. zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 6.

6. Wijzigingen

6.1. B2B Wanted B.V. kan de Website of delen daarvan, waaronder de abonnementsduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

6.2. B2B Wanted B.V. kan de prijzen van de betaalde bedrijfspaginas te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een bedrijfspagina overeenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Bedrijf het recht deze bedrijfspagina overeenkomst te beëindigen.

7. De bedrijfspagina kan ook elders worden gepubliceerd

7.1. B2B Wanted B.V. kan de bedrijfspagina en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een bedrijfspagina of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites die deel uitmaken van B2B Wanted BV, websites van derden, in gedrukte media of op televisie.

7.2. Door het plaatsen van een bedrijfspagina verstrek je B2B Wanted B.V. automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de bedrijfspagina en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken.

7.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een bedrijfspagina om het hun mogelijk te maken deze en andere bedrijfspaginas te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de bedrijfspagina bevatten.

7.4. De opmaak van bedrijfspagina’s kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de bedrijfspaginas toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

7.5. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een bedrijfspagina. B2B Wanted B.V. heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.

12. Betalingen

12.1. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing van de bedrijfspagina. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is B2B Wanted B.V. gerechtigd om de geplaatste bedrijfspagina te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen.

12.2. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is B2B Wanted B.V. tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Bedrijf na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is B2B Wanted B.V. gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van B2B Wanted B.V. voor de betreffende Bedrijf te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Bedrijf komen.

12.3. B2B Wanted B.V. kan (onderdelen van) de Website en de diensten te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

12.4. Omzetbelasting
B2B Wanted B.V. brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van B2B Wanted B.V., tenzij anders wordt vermeld op de Website. Een elektronische factuur kan door iedere gebruiker worden verkregen door in zijn ‘Mijn B2B Wanted B.V.’ account aan te geven dat een maandelijkse factuur per e-mail gewenst is. Iedere Gebruiker die in zijn ‘Mijn B2B Wanted B.V.’ account aangeeft een maandelijkse factuur per e-mail te willen ontvangen, gaat expliciet met elektronische facturering akkoord. De maandelijkse factuur betreft alle betalingen die online via onze Website zijn gedaan, tijdens de maand voorafgaand aan de factuurdatum.